Bình Định: Hoà giải thành mỗi vụ được hưởng thù lao 70.000 đồng.

02/02/2007
Ngày 30.1.2007, Liên ngành Sở Tư pháp và Sở Tài chính vừa có văn bản số 142/HDLS-STC-STP về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 08.02.2006 của UBND tỉnh Bình Định

Theo đó, nội dung và mức chi cụ thể như sau: Mức chi xây dựng đề cương chi tiết đối với Chương trình, đề án: Đối với cấp xã: 300.000đồng/đề cương; đối với cấp huyện hoặc ngành: 400.000đồng/đề cương; cấp tỉnh hoặc liên ngành : 600.000đồng/đề cương. Mức chi tổng hợp, hoàn chỉnh đề cương tổng quát đối với Chương trình, đề án: Đối với cấp xã: 500.000đồng/chương trình; đối với cấp huyện hoặc ngành: 600.000đồng/chương trình; cấp tỉnh hoặc liên ngành: 800.000đồng/chương trình. Mức chi lấy ý kiến thẩm định Chương trình, đề án bằng văn bản của chuyên gia, nhà quản lý:  Đối với cấp xã, phường, thị trấn: 100.000đồng/ bài viết; đối với cấp huyện, thành phố hoặc ngành: 150.000đồng/bài viết; cấp tỉnh hoặc liên ngành: 200.000đồng/bài viết.

          Chi thực hiện Chương trình, đề án: Mức chi thông tin (phiếu điều tra, khảo sát) đối với: Chương trình, đề án cấp xã: 7.000đồng/phiếu; cấp huyện hoặc ngành: 8.000đồng/phiếu; cấp tỉnh hoặc liên ngành: 10.000 đồng/phiếu. Mức chi tổng hợp, phân tích, viết báo cáo tổng thuật kết quả điều tra theo phương thức hợp đồng đối với: Chương trình, đề án cấp xã: 1.000.000đồng/báo cáo; đối với cấp huyện hoặc ngành: 2.000.000đồng/báo cáo; cấp tỉnh hoặc liên ngành:  3.000.000đồng/báo cáo.

Mức chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên: cấp xã: 50.000đồng/người/buổi; cấp huyện: 80.000đồng/người/buổi; cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/buổi. Chi thù lao cho hoà giải viên cơ sở: Mỗi tổ hòa giải ở thôn, làng, khu phố, khối phố, khu dân cư khi thực hiện hòa giải được chi 70.000đồng/một vụ hòa giải thành; chi 50.000đồng/một vụ hoà giải không thành. Hội đồng hòa giải, Ban hòa giải thành lập ở xã, phường, thị trấn khi thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai hoặc tranh chấp tài sản gắn liền với đất được chi 100.000 đồng/một vụ hòa giải thành; chi 70.000đồng/một vụ hòa giải không thành. 

Các nội dung khác chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 5.8.2005 của Bộ Tài chính và Quyết định số 14/2006/NĐ-UBND ngày 08.02.2006 của UBND tỉnh Bình Định  quy định về việc ban hành mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Huỳnh Huyện