Sở Tư pháp Quảng Ngãi ban hành Chương trình công tác năm 2007

06/02/2007
Ngày 06/02/2007, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ngãi ký Quyết định số 09/QĐ-STP ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2007. Theo đó, các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Chương trình công tác của Sở chủ động triển khai ở đơn vị mình với những nhiệm vụ chủ yếu như:

Trong công tác xây dựng ngành, Sở Tư pháp tiến đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để xác định những tồn tại, bất cập từ đó tiếp tục có kế hoạch xây dựng, củng cố các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự vững mạnh toàn diện. Phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Đại học Luật chiêu sinh lớp Trung học Luật hệ tại chức để đào tạo bổ sung cho đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã; triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đồng thời phân công nhiệm vụ các tổ chức giúp việc cho Giám đốc Sở.

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý chặt chẽ công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên toàn tỉnh. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. Thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đất đai đồng thời biên soạn tài liệu về nghiệp vụ xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để tập huấn cho cán bộ làm công tác soạn thảo, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện và cấp xã.

Tiếp tục thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2003-2007, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2005-2010. Định kỳ mỗi tháng 01 lần, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật.

Xây dựng Đề án về tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, Chấp hành viên trên địa bàn tỉnh và Chương trình phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, giải đáp những thắc mắc của tổ chức và công dân về pháp luật thi hành án dân sự, đồng thời phê phán những đối tượng chống đối, không tự nguyện thi hành án. Về chỉ tiêu, phấn đấu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% trở lên về việc so với số việc có điều kiện thi hành và 55% trở lên về số tiền thực thu so với số tiền có điều kiện thi hành; giảm mạnh số lượng án tồn đọng, đồng thời lập thủ tục để giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc diện miễn, giảm có đủ điều kiện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” trong quan hệ giải quyết công việc giữa Sở Tư pháp với tổ chức và công dân trên các lĩnh vực hộ tịch, bổ trợ tư pháp, công chứng, trả lời đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được phê duyệt tại Quyết định số 48/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác chứng thực, hộ tịch đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và xã trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trợ giúp pháp lý, tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp với việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phấn đấu cả năm tỷ lệ giải quyết đạt trên 90% vụ việc các đối tượng yêu cầu trợ giúp pháp lý. Biên soạn, in ấn, phát hành đề cương, tài liệu phục vụ việc phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, tiếp tục phát triển mở rộng mạng lưới cộng tác viên theo hướng nâng cao chất lượng và tăng cường cộng tác viên ở cấp cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đưa hoạt động của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đi vào nề nếp, có hiệu quả, đồng thời nhân rộng mô hình này ở các xã còn lại.

Củng cố, nâng cao năng lực họat động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Đoàn Luật sư; phối hợp Sở Y tế lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền kiện toàn các tổ chức Giám định pháp y, Giám định pháp y tâm thần theo quy định của Pháp lệnh giám định tư pháp, trước mắt thành lập Phòng Giám định pháp y thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiện toàn và nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 80% trở lên số vụ việc mâu thuẩn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân./.

                                                                                                         Cao Nguyên