Thành lập Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

24/03/2011
Ngày 24 tháng 3 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-BTP về việc thành lập Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Việc thành lập Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 171/QĐ-BTP ngày 10/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và để đáp ứng với yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp được quy định tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có nhiệm vụ giúp Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế thực hiện nhiệm vụ về quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và Nghị định số 93/2008/NĐ-CP; tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014; quản lý, hướng dẫn, theo dõi hoạt động của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp. Theo Quyết định, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các tổ chức trực thuộc Vụ do Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế quy định.

Trần Thu Hường