Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

30/06/2008
Thực hiện Công văn số 849/TTg-KGVX ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý, ngày 30 tháng 6 năm 2008, Bộ Tư pháp ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2008/&file=CV2044.doc"Công văn số 2044/BTP-PBGDPL/a hướng dẫn thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý năm 2008.

Theo đó, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trung tâm Tin học, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hưởng ứng “Tháng hành động và đợt cao điểm phòng, chống ma tuý” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2008 trong phạm vi cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý, gắn liền với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới" cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức về hậu quả, tác hại của ma tuý để mỗi người tích cực tham gia tự phòng, chống ma tuý, tạo nên phong trào hành động phòng, chống ma tuý rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trung tâm Tin học thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cần tập trung hoạt động nhằm hưởng ứng “Tháng hành động và đợt cao điểm phòng, chống ma tuý” năm 2008.

Kết thúc “Tháng hành động và đợt cao điểm phòng, chống ma tuý” năm 2008 (31 tháng 8 năm 2008) có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp trước ngày 05 tháng 9 năm 2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Nguyễn Văn Dũng