Công văn về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2008

05/06/2008
Để chuẩn bị cho việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1724/BTP-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2008, cụ thể như sau:

1. Nội dung cần tập trung báo cáo

Kiểm điểm kết quả thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2008; tập trung vào những mặt công tác chính đã được xác định trong Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008; đánh giá những mặt tích cực và hạn chế, phân tích sâu nguyên nhân, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Ngành 6 tháng cuối năm 2008 và thời gian tiếp theo.

2. Hình thức và cơ cấu của báo cáo

Báo cáo cần ngắn gọn, tập trung phân tích, đánh giá tình hình triển khai công tác; số liệu báo cáo tính đến hết ngày 30/5/2008; các số liệu chi tiết (nếu có) nên thể hiện trong các bảng phụ lục để tiện cho việc thống kê, tổng hợp. Văn phòng xin gửi kèm theo mẫu báo cáo công tác 6 tháng để các đơn vị tham khảo.

3. Phương thức và thời gian gửi báo cáo

Báo cáo được gửi về Văn phòng Bộ (dưới hình thức văn bản và file điện tử, theo địa chỉ e-mail: tonghopvpb@moj.gov.vn) trước ngày 25/6/2008 để tổng hợp chung, xây dựng Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng của Ngành, phục vụ Hội nghị giao ban công tác tư pháp năm 2008 (dự kiến tổ chức tại hai khu vực phía Nam và phía Bắc vào giữa tháng 7/2008)./.