Đẩy mạnh việc rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

04/06/2008
Ngày 27/12/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp (kèm theo Quyết định số 2892/QĐ-BTP). Công tác rà soát này đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của ngành tư pháp năm 2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Thực hiện Kế hoạch do Bộ Tư pháp ban hành, các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã và đang tích cực rà soát các văn bản, một số cơ quan, đơn vị đã rà soát xong và bước đầu có nhiều phát hiện, kiến nghị như Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng; các tỉnh: Thái Bình, Hà Tĩnh, Đồng Tháp...; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua khen thưởng.

Để việc rà soát bảo đảm chất lượng các nội dung, yêu cầu, tiến độ (các Bộ, ngành và địa phương thực hiện rà soát và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 6 năm 2008), Bộ Tư pháp đã có các Công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đề nghị tiếp tục quan tâm thực hiện rà soát./.  

Tuấn Phong