Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 19 tháng 5 năm 2008

24/05/2008
Ngày 19 tháng 5 năm 2008, cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Con nuôi quốc tế và các đồng chí Thư ký Lãnh đạo Bộ
Nội dung Kết luận