Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 05 tháng 5 năm 2008

08/05/2008
Ngày 05 tháng 5 năm 2008, Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham gia chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Đinh Trung Tụng. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong thời gian từ ngày 31/3/2008 đến ngày 04/5/2008 và nhiệm vụ công tác tháng 5/2008; ý kiến của các đồng chí dự họp và ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau:
Nội dung Kết luận