Bộ Tư pháp tổ chức buổi giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 5 năm 2008

05/05/2008
Bộ Tư pháp tổ chức buổi giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 5 năm 2008
Ngày 5 tháng 5 năm 2008, Bộ Tư pháp tổ chức buổi giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tại buổi giao ban, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Duy Lãm đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2008; việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát; kiểm điểm một số công việc lớn từ giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 31 tháng 3 năm 2008 đến nay và phương hướng công tác tháng 5 năm 2008.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2008 đã cho thấy trong những tháng đầu năm, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó tiên liệu, tác động mạnh đến sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống dân cư. Mặc dù có nhiều khó khăn cả chủ quan và khách quan, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.

Báo cáo kết quả công tác của Văn phòng Bộ đã nhận định:

Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể, kịp thời và quyết liệt hơn; các cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ, giao ban thủ trưởng các đơn vị được duy trì đều và phát huy hiệu quả, sau mỗi cuộc họp đều có kết luận cụ thể để chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của Ngành; lãnh đạo Bộ chú trọng việc đi cơ sở nắm tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp cơ quan tư pháp địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Một số đơn vị đã tích cực, chủ động trong tổ chức triển khai công việc, quan tâm hướng dẫn, tập huấn, chỉ đạo giúp các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ (trợ giúp pháp lý, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự, ứng dụng công nghệ thông tin...).

Ban soạn thảo, tổ biên tập một số văn bản, đề án đã tích cực làm việc để hoàn thành và trình đúng kế hoạch; sự phối hợp trong việc xây dựng một số đề án, văn bản đã bước đầu được cải thiện.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân được chú trọng (nhất là đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài) và đã đạt được các kết quả khả quan.

Tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị, sau khi được Văn phòng nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn đã có chuyển biến, phần lớn các đơn vị đã gửi báo cáo đúng hạn.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế như nhiều đơn vị chưa chủ động trong triển khai công việc; một số đề án, văn bản có chất lượng chưa đảm bảo, sau khi trình lãnh đạo Bộ vẫn phải tiếp tục chỉnh sửa nhiều lần; tỷ lệ hoàn thành đề án, văn bản do Bộ được giao chủ trì soạn thảo tháng 4/2008 thấp hơn tháng 3/2008; kết quả thi hành án dân sự trong tháng chưa đáp ứng được yêu cầu của Chương trình công tác trọng tâm; việc thực hiện một số kết luận chỉ đạo của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban còn chậm... 

Tháng 5 năm 2008 là tháng bản lề thực hiện nhiệm vụ quý II, do vậy Bộ yêu cầu các đơn vị cần triển khai theo định hướng:

- Tập trung chuẩn bị những nội dung liên quan phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá XII;

- Tập trung cao độ cho việc xây dựng các đề án, văn bản, nhất là các đề án, văn bản phải trình Ban Bí thư, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tương trợ tư pháp;

- Xây dựng quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật khoa học, tập trung trí tuệ tập thể, đồng thời phân công hợp lý, rõ ràng cho từng đơn vị, cá nhân;

- Chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự; tổ chức đợt cao điểm thi hành án; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo nâng cao tỷ lệ thi hành án dân sự xong cả về việc và về tiền;

- Xây dựng phương án chung về kiện toàn tổ chức, cán bộ của Bộ cho phù hợp với Nghị định mới thay thế Nghị định số 62/2003/NĐ-CP; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ;

- Chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2008 của các đơn vị thuộc Bộ.

 

Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ