Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 14 tháng 04 năm 2008

21/04/2008
Ngày 14 tháng 04 năm 2008, cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đồng chí Thư ký Lãnh đạo Bộ.