Công văn về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

17/04/2008
Thời gian qua, một số đơn vị thuộc Bộ, một số Sở Tư pháp chấp hành chưa nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ (không gửi báo cáo hoặc gửi chậm; nội dung báo cáo sơ sài, chưa có đánh giá về kết quả công việc...). Vì vậy, nhiều hoạt động chưa được thông tin, phản ánh kịp thời vào báo cáo chung của Bộ, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ cũng như chất lượng và tiến độ thực hiện báo cáo của Bộ gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, Văn phòng Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đơn vị mình nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo công tác cho Lãnh đạo Bộ (đồng gửi Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ trước ngày 25 hàng tháng dưới hình thức văn bản và file điện tử, theo địa chỉ e-mail: tonghopvpb@moj.gov.vn); báo cáo hàng quý được thay cho báo cáo hàng tháng cuối cùng trong quý. Văn phòng Bộ xin gửi kèm theo mẫu báo cáo công tác hàng tháng và hàng quý để các đơn vị tham khảo.

Từ tháng 4 năm 2008, hàng tháng Văn phòng Bộ sẽ tổng hợp và thông báo trên mạng nội bộ của Bộ về tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp./.