Công văn về việc kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động tư pháp cấp xã

02/06/2008
Ngày 23/5/2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1575/BTP-TCCB gửi Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động tư pháp cấp xã

Nội dung:

- Công văn số 1575/BTP-TCCB

- Các Phụ lục kèm theo Công văn:

+ Phụ lục 1

+ Phụ lục 2