Công văn của Văn phòng Bộ Tư pháp số 143/VP-TH ngày 27/5/2008 về việc đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị đề án, văn bản trình trong tháng 6/2008

27/05/2008
Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo đề án, văn bản trình Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2008; Quyết định số 376/QĐ- BTP ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị thực hiện các văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp và liên tịch ban hành; Công văn số 770/BTP-VP 20/3/2008 của Bộ Tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ về việc đăng ký trình đề án, văn bản năm 2008; Chương trình công tác của Chính phủ quý II/2008 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị chủ động, khẩn trương chuẩn bị đề án, văn bản để trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2008.