Công văn về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2007/TT-BTP

04/06/2008
Ngày 22/5/2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương, cơ quan thi hành án quân khu và tương đương tổ chức, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BTP hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.