Cần ứng dụng CNTT để hiện đại hoá nền hành chính 15/06/2007

Trong Báo cáo tổng kết 5 năm 2001 – 2005 thực hiện chỉ thị 58, Bộ trưởng BCVT Đỗ Trung Tá, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT, đã tóm lược 9 thành tựu quan trọng quá trình thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị.

Công văn của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 12/06/2007

Ngày 04/6/2007, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2447/BTP-HCTP gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin đăng tải toàn văn Công văn số 2447/BTP-HCTP.

Hàng quý, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện cải cách hành chính 08/06/2007

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính (a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2006/&file=QD22_2006.rtf"Quyết định 22/2006/QĐ-TTg/a); về việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD30_2007.doc"Quyết định 30/QĐ-TTg/a); về biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp (a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CT/2006/&file=CT32_2006.doc"Chỉ thị 32/2006/CT-TTg/a), theo một mẫu báo cáo chung. Hàng quý, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các nội dung trên theo mẫu báo cáo mới này.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2007 08/06/2007

Ngày 8-6-2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/2007/&file=NQ28_2007.doc"Nghị quyết số 28/2007/NQ-CP/a phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2007.

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 30/05/2007

Ngày 28/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD77_2007.doc"Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg/a, ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=PhatNgon.doc"Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí/a. Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước) theo các quy định của pháp luật báo chí hiện hành. Theo Quy chế, chỉ những thông tin do người phát ngôn  cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của cơ quan hành chính nhà nước.

Công văn yêu cầu các Sở Tư pháp báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV 28/05/2007

Ngày 28/5/2007, Bộ Tư pháp có Công văn số 2333/BTP-TCCB về việc đề nghị Giám đốc các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV.

Lập tổ công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và các thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành 21/05/2007

Ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ đã có a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=CV2613_VPCP.doc"Công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ/a nhấn mạnh và giao một số nhiệm vụ cụ thể nhằm quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính Nhà nước.

Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp 18/05/2007

Ngày 17/5/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 14/1999/QĐ-BTP ngày 29/1/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan Bộ Tư pháp.