Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên ngành luật 29/06/2006

Ngày 27/6, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc báo cáo tổng kết 10 năm đào tạo ngành luật của Bộ Giáo dục.

Quy chế Tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp 23/06/2006

Ngày 21/6/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/QUYET+DINH/quy+che+tiep+cong+dan+cua+Bo+Tu+phap/&file=QD+ban+hanh+Quy+che+TCD+ngay+21-6-2006.doc"Quyết định số 05/2006/QĐ-BTP/a về việc ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/QUYET+DINH/quy+che+tiep+cong+dan+cua+Bo+Tu+phap/&file=Quy+che+Tiep+cong+dan+cua+co+quan+Bo+Tu+phap.doc"Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp/a. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 769/QĐ ngày 16/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp "Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp".

Bắt đầu từ quý III/2006 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính NN 22/06/2006

Đó là nội dung quan trọng trong a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2006/&file=QD144_2006.doc"Quyết định 144/2006/QĐ-TTg/a về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (NN) được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 20/6.

Chương trình hành động của Ngành Tư pháp về phòng, chống tham nhũng 14/06/2006

Với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần hạn chế hiện tượng tham nhũng trong quá trình thực thi công vụ, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đồng thời triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Chính phủ một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng ngành Tư pháp trong sạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ngày 12/6/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 04/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp trong năm 2006.br

Đổi mới việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 09/06/2006

Hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương soạn thảo VBQPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành còn chậm, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đây là vấn đề bức xúc, do đó cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng dự thảo VBQPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trưởng Ban Xây dựng Pháp luật của Chính phủ, Thạc sĩ Phạm Anh Tuấn đã nhấn mạnh điều trên trong lời đề dẫn cuộc Hội thảo "Hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ" do Văn phòng Chính phủ chủ trì tại Hà Nội vào sáng ngày 9/6.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2006 07/06/2006

Ngày 5-6, Thủ tướng Phan Văn Khải ký Nghị quyết số 12/2006/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2006, diễn ra trong ngày 31-5. Nội dung như sau:

Đổi mới quy trình soạn thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở các Bộ, cơ quan ngang bộ 06/06/2006

Nhằm khắc phục tình trạng luật, pháp lệnh chờ nghị định và thông tư hướng dẫn, ngày 6/6, Ban Xây dựng pháp luật (Văn phòng Chính phủ) đã tổ chức Hội thảo “Đề án đổi mới quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ”. Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia xây dựng chính sách và pháp luật trên cả nước tới tham dự.

Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 01/06/2006

Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực cho sự phát triển ngành Tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ Tư pháp và các đơn vị trực thuộc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm tiền đề, đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên cho những năm tới, ngày 29/5/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 03/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.