Phổ biến pháp luật kinh doanh

Một số hạn chế của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cần hoàn thiện

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Đây là những đạo luật đánh dấu sự quyết tâm cải cách pháp luật đối với doanh nghiệp của Nhà nước ta, những thay đổi mang tính đột phá của Luật là thể chế hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp năm 2013, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Những quy định mới về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật từ ngày 1/1/2018 trở đi, Bảo hiểm xã hội có những thay đổi sau: Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội: Từ 1/1/2018 người lao động có hợp đồng lao động từ 01 tháng đến dưới 03 tháng; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Một số vấn đề về tổ chức, quản trị hoạt động của doanh nghiệp

Hoạt động của doanh nghiệp bao gồm hai nhóm: Hoạt động đối nội và Hoạt động đối ngoại. Hoạt động đối nội bao gồm các nội dung như cơ cấu tổ chức, phân chia quyền lực, chính sách đối với người lao động.... Hoạt động đối ngoại bao gồm các nội dung như quan hệ với đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước, v.v... Quản lý nội bộ doanh nghiệp chính là việc tổ chức, quản lý các hoạt động đối nội.