Điểm tin pháp luật

Vừa qua, nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành, chúng tôi lựa chọn giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau:

1.XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM, PHẠT ĐẾN 40 TRIỆU ĐỒNG

          Từ ngày 15/12/2017, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ được áp dụng theo quy định của Nghị định số 119/2017 của Chính phủ.

          Một trong những nội dung mới đáng chú ý của Nghị định này là quy định về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong sản xuất mũ bảo hiểm. Theo đó, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sản xuất mũ bảo hiểm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm; Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm đã hết hiệu lực.

         Nghị định nêu rõ, trường hợp vi phạm trong sản xuất mũ bảo hiểm , đối tượng vi phạm sẽ bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp; Buộc thu hồi Giấy chứng nhận.

         Cũng theo Nghị định, hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa sẽ bị phạt tiền với mức tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30 triệu đồng, tùy vào giá trị của hàng hóa; thay cho mức từ 100.000 đồng - 10 triệu đồng như quy định cũ.

2.HƯỚNG DẪN THỜI HẠN, TRÌNH TỰ XÁC NHẬN THÔNG QUAN HÀNG HÓA

         Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 6902 hướng dẫn xác nhận thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.Theo đó, trình tự, thời hạn xác nhận thông quan hàng hóa trên hệ thống sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được hướng dẫn như sau:

- Khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành, người khai hải quan tiến hành khai bổ sung thông tin tham chiếu (Số giấy xác nhận chất lượng) trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
- Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin khai bổ sung, công chức hải quan phải truy cập Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để kiểm tra và quyết định việc thông quan hàng hóa.
- Không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy theo đúng hướng dẫn tại Công văn 5887/TCHQ-CNTT ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan.
- Công chức hải quan phải thông báo cho người khai hải quan biết trong trường hợp không có dữ liệu về kết quả kiểm tra chuyên ngành trên E-Customs.
3. CÔNG KHAI QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
          Để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thời hạn, vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp tại Quyết định số 1848/QĐ-TCT.
Theo đó, sẽ công khai toàn văn văn bản trả lời gửi cho người nộp thuế trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế. Đối với thông tin về việc tiếp nhận đơn khiếu nại, sẽ công khai các thông tin ngày tiếp nhận đơn, số công văn đến, tên người khiếu nại, nội dung tóm tắt đơn. Không công khai tin, tài liệu về thẩm tra xác minh đơn, thư khiếu nại hệ thống thuế chưa công bố theo quy định tại Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước ngành Thuế.
Thời hạn đăng tải, công khai văn bản giải quyết khiếu nại trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo. Người khiếu nại thực hiện tra cứu quá trình giải quyết khiếu nại theo mã tra cứu, mật khẩu tra cứu được cơ quan thuế cấp và thực hiện bảo mật quyền tra cứu vào chuyên mục “Công khai thông tin các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế” trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế.
          Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Trần Minh Sơn