Đài Truyền hình Việt Nam tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trên các kênh sóng

28/08/2019

Thực hiện kế hoạch số 98-KH/BCSĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 15/8/2019, Đài Truyền hình Việt Nam đã ban hành Báo cáo số 68/BC-THVN về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW).

Kết quả 15 năm thực hiện Chị thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14/09/2019

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” (gọi tắt Chỉ thị số 32-CT/TW), cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), do đó đã có sự chỉ đạo tích cực, quan tâm về bố trí nhân lực, đầu tư kinh phí, trang thiết bị tuyên tuyền, tài liệu cơ bản đảm bảo; góp phần quan trọng vào việc thay đổi và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một số kết quả nổi bật:

Nội dung đang cập nhật !