Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu File
80-KL/TW 20/06/2020 Kết luận Ban Bí thứ Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
213-BC/BCĐCT32 10/04/2020 Báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
4592/KH-BTP 19/11/2019 Kế hoạch Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
471-CV/BCSĐ 21/08/2019 Công văn Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
2139/BTP-PBGDPL 11/06/2019 Công văn Bộ Tư pháp Công văn về việc triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

22/06/2020

Qua xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Quảng Bình tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

30/10/2019

Nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Nội dung đang cập nhật !