​​
​​​

Tổng kết 15 năm Chỉ thị 32-CT/TW: Chuyển biến tích cực từ Yên Bái

26/09/2019
Qua 15 năm, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân' và Luật PBGDPL, công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự chuyển biến rõ rệt.
Sau khi Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư được ban hành, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 10/6/2004 về Đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư. Theo đó, từ tỉnh đến cơ sở, hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn.
Từ 2003 đến nay, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức 1.565 hội nghị quán triệt, tuyên truyền, PBGDPL cho trên 128 ngàn người tham dự; tổ chức 6.456 cuộc tuyên truyền điểm với gần 582 ngàn người tham dự; biên soạn, phát hành 396.430 tài liệu tuyên truyền gồm: bản tin chuyên đề, sách hỏi đáp pháp luật, tờ rời, đề cương tuyên truyền, tài liệu PBGDPL khác…Tổ chức thành công 03 Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Yên Bái (vào các năm 2005, 2010, 2014); 01 Hội thi “Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch giỏi” (năm 2011); 01 Hội thi “Đội tuyên truyền giỏi về an toàn giao thông 2013” (năm 2013); 04 Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” (năm 2015), “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình” (năm 2011); “Tuổi trẻ Yên Bái với Luật Giao thông đường bộ” (năm 2013); “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” (năm 2019).
Đẩy mạnh PBGDPL trên các chuyên trang, chuyên mục, Cổng thông tin điện tử tỉnh, với trên 32.000 tin, bài, ảnh. Một số sở, ngành đã làm tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả các chuyên mục PBGDPL. Cổng thông tin điện tử tỉnh đã xây dựng chuyên trang PBGDPL, Trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương đang từng bước xây dựng và hoàn thiện chuyên mục PBGDPL. Trong đó thường xuyên cập nhật, đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền, PBGDPL, các hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, các loại tài liệu PBGDPL khác ...
Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 96.837 hội nghị, cuộc tuyên truyền với trên 3 triệu lượt người tham dự. Tổ chức 13 hội thi tìm hiểu pháp luật thông qua các mô hình thanh niên tình nguyện, mô hình cổng trường an toàn giao thông, câu lạc bộ pháp luật, các hội thi tìm hiểu pháp luật cho các em đội viên, thiếu niên trong trường học về Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Các địa phương đều duy trì hoạt động của hàng chục câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; câu lạc bộ kiến thức pháp luật; câu lạc bộ nông dân với pháp luật.
Ban Tuyên truyền PBGDPL tại các xã, phường, thị trấn thực hiện 3.432 cuộc tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, họp thôn, bản, tổ dân phố với 243.401 lượt người tham dự. Các xã, phường, thị trấn duy trì đều đặn PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở hàng tuần.
Nội dung tuyên truyền, PBGDPL tập trung phản ánh hoạt động thực thi pháp luật tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương; giới thiệu các văn bản liên quan thiết thực tới đời sống cán bộ, nhân dân; giải đáp những thắc mắc về pháp luật … Hình thức PBGDPL ngày càng phong phú, đa dạng, bên cạnh các hoạt động như tổ chức Hội nghị, buổi tuyên truyền, một số sở, ngành xây dựng và phát hành các Bản tin của ngành như: Bản tin Tư pháp; Bản tin Dân số, gia đình và trẻ em; Bản tin Văn hóa…; xây dựng các chuyên mục trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình…Các loại hình tài liệu PBGDPL cũng được biên soạn, cấp phát đến tận cơ sở, trong đó có nhiều loại tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số: sách hỏi đáp pháp luật, tờ rời, đề cương tuyên truyền, các loại tài liệu khác… Việc lồng ghép PBGDPL trong các hội nghị, cuộc họp tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các thôn, bản, tổ dân phố cũng được thực hiện thường xuyên.
Qua 15 năm, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Luật PBGDPL, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, nhận thức của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác tuyên truyền, PBGDPL đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, nâng cao trình độ dân trí của nhân dân, giữ vững trật tự, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và toàn xã hội. Nhân dân hiểu biết pháp luật cũng làm giảm tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, làm giảm tình trạng phá rừng làm nương rẫy, giảm vi phạm các tệ nạn xã hội. Đồng thời, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, vì vậy, các phong tục tập quán lạc hậu đã dần được xóa bỏ.
Ngọc Lâm

 
 

baomoi.com