​​
​​​

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX)

26/09/2019
Từ năm 2003 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nổi bật như các kế hoạch tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; về phòng, chống tham nhũng; về giới và bình đẳng giới; về chiến lược cải cách hệ thống thuế; về phòng, chống HIV/AIDS; ….
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát thực tiễn, kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền, giáo dục cụ thể, đúng thành phần, đối tượng nên đem lại hiệu quả tuyên truyền cao. Các địa phương, đơn vị, ban, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, kế hoạch phối hợp; trực tiếp chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn tại địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ban Tuyên giáo đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục với các hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng đến tính định hướng và sức thuyết phục, tính hiệu quả và phù hợp về nội dung, đối tượng, thời điểm, qui mô, cấp độ, địa bàn nên thu hút nhiều đối tượng tham gia, qua đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Sử dụng và khai thác có hiệu quả ưu điểm, lợi thế của các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền. Nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn, thông tin thời sự... có chất lượng về nội dung, hình thức nên tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã tác động tích cực đến nhiều đối tượng, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện pháp luật. Mỗi cán bộ, đảng viên đã xác định việc tìm hiểu, học tập pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên. Việc gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên đã góp phần thuyết phục, giáo dục quần chúng, thành viên trong gia đình ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật.
 Nguyễn Thị Hường

 

tinhuytthue.vn