​​
​​​

Quảng Bình tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 30/10/2019

Nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Tổng kết 15 năm Chỉ thị 32-CT/TW: Chuyển biến tích cực từ Yên Bái 26/09/2019

Qua 15 năm, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân' và Luật PBGDPL, công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 26/09/2019

Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng gắn liền hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sau khi Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, huyện luôn quan tâm công tác PBGDPL cho cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hàng năm gắn liền với những sự kiện chính trị của địa phương, đất nước; những văn bản Luật được bổ sung, sửa đổi trong kỳ để có kế hoạch cụ thể.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) 26/09/2019

Từ năm 2003 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nổi bật như các kế hoạch tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; về phòng, chống tham nhũng; về giới và bình đẳng giới; về chiến lược cải cách hệ thống thuế; về phòng, chống HIV/AIDS; ….

Hà Nội: Chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) 23/09/2019

Vừa qua, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU, triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Huyện ủy Cam Lâm, Khánh Hòa: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 23/09/2019

Sáng 25/7/2019, Huyện ủy Cam Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân" (Chỉ thị số 32-CT/TW ). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì Hội nghị; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện, các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và công chức Tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Kết quả 15 năm thực hiện Chị thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 14/09/2019

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” (gọi tắt Chỉ thị số 32-CT/TW), cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), do đó đã có sự chỉ đạo tích cực, quan tâm về bố trí nhân lực, đầu tư kinh phí, trang thiết bị tuyên tuyền, tài liệu cơ bản đảm bảo; góp phần quan trọng vào việc thay đổi và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một số kết quả nổi bật:

Hưng Yên tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 30/08/2019

Ngày 15/8/2019, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Báo cáo số 362-BC/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bộ, Nhân dân (sau đây viết tắt là Chỉ thị 32).

Quảng Ngãi tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 29/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bộ, Nhân dân (sau đây viết tắt là Chỉ thị 32), tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tổng kết Chỉ thị 32 và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Vĩnh Phúc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 27/08/2019

Ngày 16/8/2019, Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Báo cáo số 389-BC/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW).