​​​
​​​
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu File
80-KL/TW 20/06/2020 Kết luận Ban Bí thứ Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
213-BC/BCĐCT32 10/04/2020 Báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
4592/KH-BTP 19/11/2019 Kế hoạch Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
471-CV/BCSĐ 21/08/2019 Công văn Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
2139/BTP-PBGDPL 11/06/2019 Công văn Bộ Tư pháp Công văn về việc triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
107-QĐ/BCĐCT32 03/06/2019 Quyết định Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo
106-QC/BCĐCT32 03/06/2019 Quy chế Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
1142/QĐ-BTP 20/05/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Thành lập Tổ giúp việc Ban Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
98-KH/BCĐCT32 16/05/2019 Kế hoạch Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
186-QĐ/TW 08/04/2019 Quyết định Ban Chấp hành Trung ương Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân