Tin tức khác

Công văn đề nghị cử người tham gia lớp tập huấn Luật Thống kê 2015 và bồi dưỡng kiến thức về điều tra thống kê

( 22/05/2017)

Để triển khai thực hiện Luật thống kê 2015 và Quyết định số 125/QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ tổ chức Lớp tập huấn về Luật Thống kê 2015 và bồi dưỡng kiến thức cơ bản về điều tra thống kê (sau đây gọi chung là Lớp tập huấn) cho đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp,cụ thể như sau: 1. Nội dung tập huấn - PhầnI: Giới thiệu một số nội dung chủ yếu của Luật Thống kê 2015; - Phần II: Bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về điều tra thống kê. 2. Đối tượng tham dự tập huấn và giảng viên của Lớp tập huấn: a) Về đối tượng tham dự Lớp tập huấn: - Mỗi đơn vị thuộc Bộ cử 01 đại diện Lãnh đạo và 01 công chức làm công tác thống kê - tổng hợp tại đơn vị tham dự Lớp tập huấn. - Đối với các đơn vị có hoạt động thống kê trong những lĩnh vựcthuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, thì ngoài các đối tượng nêu trên, đề nghị Thủ trưởng đơn vịcử thêm 01 đến 02công chức chuyên mônthuộc những lĩnh vực có khối lượng thống kê lớn, phức tạptham dự Lớp tập huấn. b) Giảng viên Lớp tập huấn: Gồm 02 chuyên gia giàu kinh nghiệm của Tổng cục Thống kê- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và đ/c Viện trưởng Viện Khoa học thống kê). 3. Thời gian, địa điểm tập huấn - Thời gian: cả ngày 25/5/2017 (Thứ 5) từ 8h-17h; - Địa điểm: Hội trường đa năng, nhà N6, Bộ Tư pháp. 4. Chế độ của học viên Đơn vị cử học viên đi tập huấn chịu trách nhiệm về chi phí đi lại, ăn ở của học viên theo quy định. Để kịp thời chuẩn bị đủ tài liệu cho cán bộ, công chức tham dự tập huấn, đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách cán bộ tham dự tập huấn và gửi về địa chỉ email: thongketuphap@moj.gov.vn trước ngày 23/5/2017. Chi tiết xin liên hệ đồng chí Hoàng Minh Hằng và đ/c Nguyễn Thị Minh (62739554 – 0904047976).

Công văn đề nghị góp ý Biểu tổng hợp số liệu thống kê công tác tư pháp kỳ báo cáo chính thức năm 2016

( 17/04/2017)

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (tổ chức pháp chế); - Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của các Bộ, ngành; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và Quyết định số 314/QĐ-BTP ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Tư pháp, đến nay Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc tổng hợp (lần I) 33 biểu số liệu thống kê về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Ngành Tư pháp thuộc kỳ báo cáo chính thức năm 2016 theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP. Bản tổng hợp số liệu thống kê này hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn (mục Chỉ đạo, điều hành) hoặc Trang thông tin công tác thống kê Ngành Tư pháp tại địa chỉ http://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx (mục Tin nổi bật). Để đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, chuẩn xác của số liệu thống kê về công tác tư pháp năm 2016, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, (tổ chức pháp chế); Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức việc tự kiểm tra, rà soát lại nội dung số liệu thống kê của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong các báo cáo thống kê chính thức năm 2016 đã gửi và được Bộ Tư pháp đưa vào Bảng tổng hợp số liệu thống kê (đặc biệt chú ý những số liệu đã được Bộ Tư pháp đánh dấu và ghi chú trong 33 biểu tổng hợp số liệu thống kê đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ). Trường hợp cần bổ sung số liệu (đã báo cáo) hoặc qua rà soát thấy cần đính chính, giải trình về số liệu thống kê, đề nghị đơn vị khẩn trương có văn bản bổ sung, đính chính các số liệu thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình (dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử có chữ ký số, bản dưới dạng file PDF). Đối với những cơ quan, đơn vị còn thiếu biểu báo cáo theo quy định của Thông tư số 04/2016/TT-BTP, đề nghị gửi gấp các biểu thống kê còn thiếu về Bộ Tư pháp (hiện nay trên Bảng tổng hợp số liệu có đánh dấu màu đỏ). Tất cả các văn bản báo cáo và bổ sung, đính chính, giải trình số liệu báo cáo thống kê chính thức năm 2016 đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 21 tháng 4 năm 2017 (đồng thời gửi file điện tử tới địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết liên hệ Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 04.62739546 hoặc 04.62739554) để Bộ kịp thời tổng hợp, hoàn thiện số liệu thống kê./.

Góp ý Dự thảo Lịch phổ biến thông tin thống kê

( 15/02/2017)

Thực hiện quy định của Luật Thống kê; Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và triển khai Quyết định số 125/QĐ-BTP ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ đã nghiên cứu xây dựng Dự thảo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp.
Vụ Kế hoạch - Tài chính xin gửi tới Quý đơn vị Dự thảo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 để góp ý kiến. Để đảm bảo tính chuẩn xác, khả thi của nội dung thông tin thống kê do Bộ công bố, đề nghị đơn vị tập trung cho ý kiến về mức độ thông tin, phạm vi thông tin, thời hạn thông tin thống kê được công bố đối với các chỉ tiêu mới so với Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2016 thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị.
Ý kiến góp ý xin được gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 22/02/2017 (đồng thời gửi bản email theo địa chỉ ntminh@moj.gov.vn) để Vụ kịp tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị. 

Lấy ý kiến góp ý về sửa đổi Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam

( 09/01/2017)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc về việc giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì tham gia ý kiến về sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (theo đề nghị tại Công văn số 1174/BKHĐT-PPCĐ ngày 08/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), sau khi nghiên cứu chúng tôi nhận thấy danh mục và nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc Bộ. Để việc tham gia ý kiến sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được toàn diện, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu và có văn bản phối hợp tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia của đơn vị xin gửi về Vụ Kế hoạch – Tài chính (Phòng Thống kê) trước ngày 12/01/2017 (kèm theo file điện tử đến địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, điện thoại liên lạc: 04. 62739546 để Vụ kịp tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý của Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp

( 05/10/2016)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, quy định của Luật Thống kê 2015, các văn bản QPPL hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thống kê 2015 và căn cứ vào Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp. Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo, Bộ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo. Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04.62739546 - 04.62739554 (Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp). Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư nói trên”. Tài liệu đính kèm gồm: - Công văn số 3257/BTP-KHTC ngày 22/9/2016 của Bộ Tư pháp gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với Dự thảo Thông tư; - Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp; - Dự thảo Danh mục chi tiết Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp (Phụ luc I) - Dự thảo Nội dung chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp (Phụ lục II); - Tài liệu thuyết minh Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp).

Bộ trưởng Lê Thành Long chỉ đạo công tác kế hoạch - tài chính

( 11/08/2016)

Sáng ngày 26/5, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp về công tác kế hoạch - tài chính ngành Tư pháp. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, đại diện Lãnh đạo 11 đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Vụ Kế hoạch - tài chính triển khai công tác năm 2016

( 13/05/2016)

Chiều nay – 26/01, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Vụ Kế hoạch – tài chính. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ; tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của Vụ Kế hoạch – tài chính.

Vụ Kế hoạch tài chính: 20 năm xây dựng và trưởng thành

( 09/05/2016)

Chiều 27/8, Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Tư pháp) đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã đến chúc mừng Vụ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các cán bộ, công chức đã và đang công tác tại Vụ Kế hoạch tài chính.

Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ làm công tác thống kê

( 09/05/2016)

Sáng 26/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ làm công tác thống kê tư pháp tại các đơn vị thuộc Bộ.