Tin tức khác

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Ngày 19/3/2019, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) đã tổ chức “Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam”.

Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam được ban hành theo quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ chỉ tiêu này được ban hành nhằm mục đích giám sát đánh giá việc thực hiện 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững quy định tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Trong số các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm phối hợp thu thập, tổng hợp 03 chỉ tiêu thống kê: Chỉ tiêu mã số 3.1.4 “Tỷ suất chết sơ sinh”, 3.3.2 “Người tử vong do tự tử trên một trăm nghìn dân”, 16.8.1 “Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh”. Trong đó các chỉ tiêu mã số 3.3.2 và 16.8.1 có lộ trình thực hiện A từ năm 2019; chỉ tiêu mã số 3.1.4 có lộ trình thực hiện B từ năm 2025.
Diệu Thúy