Tin tức khác

Báo cáo tóm tắt kết quả chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng cục Thống kê, cơ quan thường trực thực hiện Tổng điều tra đã phối hợp với các bộ, ban ngành ở Trung ương và địa phương triển khai công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương triển khai công tác thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin theo đúng kế hoạch triển khai Tổng điều tra. Ngày 9/10/2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương đã tổ chức Họp báo công bố số liệu chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
Tổng cục Thống kê dự kiến công bố và phổ biến ấn phẩm "Tổng quan kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016" và công cụ khai thác dữ liệu trực tuyến kết quả Tổng điều tra vào tháng 11 năm 2017. Sau đó, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục tổng hợp, phân tích, cung cấp và phổ biến các chuyên đề phân tích chuyên sâu về kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.