Tin tức khác

Góp ý Dự thảo Lịch phổ biến thông tin thống kê

Thực hiện quy định của Luật Thống kê; Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và triển khai Quyết định số 125/QĐ-BTP ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ đã nghiên cứu xây dựng Dự thảo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp.
Vụ Kế hoạch - Tài chính xin gửi tới Quý đơn vị Dự thảo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 để góp ý kiến. Để đảm bảo tính chuẩn xác, khả thi của nội dung thông tin thống kê do Bộ công bố, đề nghị đơn vị tập trung cho ý kiến về mức độ thông tin, phạm vi thông tin, thời hạn thông tin thống kê được công bố đối với các chỉ tiêu mới so với Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2016 thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị.
Ý kiến góp ý xin được gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 22/02/2017 (đồng thời gửi bản email theo địa chỉ ntminh@moj.gov.vn) để Vụ kịp tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị.