Thông tin điều hành

Bộ Tư pháp công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022

Thực hiện quy định của Luật Thống kê năm 2015, Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2132/QĐ-BTP về việc công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022.

Tin tức khác

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/3/2024, tại Hội trường đa năng Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Đảng bộ Cục Kế hoạch – Tài chính đồng chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần thứ 2 với chủ đề quán triệt nội dung sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”