Thông tin điều hành bộ

Đánh giá tình hình sử dụng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng số liệu thống kê ngành Tư pháp

Để đánh giá toàn diện tình hình sử dụng và thu thập số liệu thống kê theo Thông Tư 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê ngành Tư pháp và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn chế độ báo cáo thống kê của Ngành, Cục Kế hoạch - Tài chính đề nghị các đơn vị có liên quan đánh giá một số nội dung về tình hình sử dụng số liệu thống kê thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị theo mẫu trong công văn đính kèm dưới đây. Văn bản đánh giá nội dung đề nghị gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính trước ngày 29/1/2018, bản điện tử gửi đến hòm thư thongketuphap@moj.gov.vn

File đính kèm