Tin tức khác

Công văn đề nghị cử người tham gia lớp tập huấn Luật Thống kê 2015 và bồi dưỡng kiến thức về điều tra thống kê

Để triển khai thực hiện Luật thống kê 2015 và Quyết định số 125/QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ tổ chức Lớp tập huấn về Luật Thống kê 2015 và bồi dưỡng kiến thức cơ bản về điều tra thống kê (sau đây gọi chung là Lớp tập huấn) cho đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp,cụ thể như sau: 1. Nội dung tập huấn - PhầnI: Giới thiệu một số nội dung chủ yếu của Luật Thống kê 2015; - Phần II: Bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về điều tra thống kê. 2. Đối tượng tham dự tập huấn và giảng viên của Lớp tập huấn: a) Về đối tượng tham dự Lớp tập huấn: - Mỗi đơn vị thuộc Bộ cử 01 đại diện Lãnh đạo và 01 công chức làm công tác thống kê - tổng hợp tại đơn vị tham dự Lớp tập huấn. - Đối với các đơn vị có hoạt động thống kê trong những lĩnh vựcthuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, thì ngoài các đối tượng nêu trên, đề nghị Thủ trưởng đơn vịcử thêm 01 đến 02công chức chuyên mônthuộc những lĩnh vực có khối lượng thống kê lớn, phức tạptham dự Lớp tập huấn. b) Giảng viên Lớp tập huấn: Gồm 02 chuyên gia giàu kinh nghiệm của Tổng cục Thống kê- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và đ/c Viện trưởng Viện Khoa học thống kê). 3. Thời gian, địa điểm tập huấn - Thời gian: cả ngày 25/5/2017 (Thứ 5) từ 8h-17h; - Địa điểm: Hội trường đa năng, nhà N6, Bộ Tư pháp. 4. Chế độ của học viên Đơn vị cử học viên đi tập huấn chịu trách nhiệm về chi phí đi lại, ăn ở của học viên theo quy định. Để kịp thời chuẩn bị đủ tài liệu cho cán bộ, công chức tham dự tập huấn, đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách cán bộ tham dự tập huấn và gửi về địa chỉ email: thongketuphap@moj.gov.vn trước ngày 23/5/2017. Chi tiết xin liên hệ đồng chí Hoàng Minh Hằng và đ/c Nguyễn Thị Minh (62739554 – 0904047976).