Tin tức khác

Công văn đề nghị góp ý Biểu tổng hợp số liệu thống kê công tác tư pháp kỳ báo cáo chính thức năm 2016

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (tổ chức pháp chế); - Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của các Bộ, ngành; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và Quyết định số 314/QĐ-BTP ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Tư pháp, đến nay Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc tổng hợp (lần I) 33 biểu số liệu thống kê về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Ngành Tư pháp thuộc kỳ báo cáo chính thức năm 2016 theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP. Bản tổng hợp số liệu thống kê này hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn (mục Chỉ đạo, điều hành) hoặc Trang thông tin công tác thống kê Ngành Tư pháp tại địa chỉ http://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx (mục Tin nổi bật). Để đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, chuẩn xác của số liệu thống kê về công tác tư pháp năm 2016, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, (tổ chức pháp chế); Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức việc tự kiểm tra, rà soát lại nội dung số liệu thống kê của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong các báo cáo thống kê chính thức năm 2016 đã gửi và được Bộ Tư pháp đưa vào Bảng tổng hợp số liệu thống kê (đặc biệt chú ý những số liệu đã được Bộ Tư pháp đánh dấu và ghi chú trong 33 biểu tổng hợp số liệu thống kê đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ). Trường hợp cần bổ sung số liệu (đã báo cáo) hoặc qua rà soát thấy cần đính chính, giải trình về số liệu thống kê, đề nghị đơn vị khẩn trương có văn bản bổ sung, đính chính các số liệu thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình (dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử có chữ ký số, bản dưới dạng file PDF). Đối với những cơ quan, đơn vị còn thiếu biểu báo cáo theo quy định của Thông tư số 04/2016/TT-BTP, đề nghị gửi gấp các biểu thống kê còn thiếu về Bộ Tư pháp (hiện nay trên Bảng tổng hợp số liệu có đánh dấu màu đỏ). Tất cả các văn bản báo cáo và bổ sung, đính chính, giải trình số liệu báo cáo thống kê chính thức năm 2016 đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 21 tháng 4 năm 2017 (đồng thời gửi file điện tử tới địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết liên hệ Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 04.62739546 hoặc 04.62739554) để Bộ kịp thời tổng hợp, hoàn thiện số liệu thống kê./.