Tin tức khác

Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới thể chế, đổi mới hoạt động thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Bộ đã tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư). Bộ Tư pháp đã đăng toàn văn Dự thảo Thông tư (gồm phần Dự thảo Thông tư; hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê và các phụ lục kèm theo Dự thảo) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/quan-ly-chi-dao-dieu-hanh.aspx và http://moj.gov.
vn/cttk/Pages/home.aspx), đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi thẩm quyền được giao, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo.
Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kế hoạch - Tài chính), đồng thời gửi bản điện tử đến địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn trước ngày 20/08/2018, chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04.62739546 - 62739554 (Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp).

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ của Quý cơ quan, đơn vị.