Tin tức khác

Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia mới được ban hành

Ngày 30/7/2019, căn cứ theo quy định mới của Luật thống kê 2015 và các nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia (dưới đây gọi tắt là Bộ chỉ tiêu mới về giới). Bộ chỉ tiêu mới về giới yêu cầu các Bộ, ngành thu thập 78 chỉ tiêu thống kê phát triển giới, giảm 27 chỉ tiêu thống kê phát triển giới so với quy định tại Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới.
Theo quy định tại Bộ chỉ tiêu mới về giới, Bộ Tư pháp được giao phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện báo cáo 01 chỉ tiêu mã số 0107 “Tuổi kết hôn trung bình lần đầu”, giảm 4 chỉ tiêu so với quy định trước đây tại Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg (Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp thu thập và báo cáo 05 chỉ tiêu thống kê, gồm:
  • Chỉ tiêu 211 “Tuổi kết hôn trung bình lần đầu”;
  • Chỉ tiêu 1007 “Số lượt người trợ giúp pháp lý”;
  • Chỉ tiêu 907 “Số trường hợp kết hôn dưới tuổi cho phép”;
  • Chỉ tiêu  1101 “tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới”;
  • Chỉ tiêu 1102 “Tỷ lệ thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được tập huấn kiến thức về giới”).
Hàng năm, chỉ tiêu “Tuổi kết hôn trung bình lần đầu” được Bộ Tư pháp thu thập và báo cáo đầy đủ theo quy định.