Tin tức khác

Hướng dẫn cập nhật danh mục động trên Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp

Đối với UBND cấp xã: có 2 biểu 10a/BTP/PBGDPL /HGCS và 11b/ BTP/PBGDPL/HGCS các đơn vị UBND cấp xã cần hoàn thiện danh mục Tổ hòa giải cơ sở trước khi muốn thực hiện cập nhật số liệu báo cáo; Đối với Sở Tư pháp: có 8 biểu 03b/BTP/VĐC/PC, 06b/BTP/BTTP/ ĐGTS, 07b/BTP/BTTP/TTTM, 08b/BTP/BTTP/LSTN, 09d/BTP/PBGDPL, 12b/BTP/BTTP/CC, 15b/BTP/BTTP/HGTM và 16b/BTP/BTTP/QLTLTS các Sở Tư pháp cần hoàn thiện các danh mục