Tin tức khác

Khảo sát tình hình triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp (Dành cho các Đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Tổ chức pháp chế thuộc Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)

Ngày 29/01/2021, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 267/BTP-KHTC gửi các đơn vị thuộc Bộ và Công văn số 268/BTP-KHTC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc chính thức áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp (từ kỳ báo cáo năm chính thức 2020).

Việc triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp đã góp phần đưa công tác thống kê của Ngành tiếp tục đi vào nền nếp, phục vụ hiệu quả các hoạt động báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia, báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công bố, phổ biến thông tin thống kê, sơ kết, tổng kết ngành Tư pháp; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Để nắm bắt tình hình triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Phần mềm thống kê, Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cụ thể như sau:

- Nội dung khảo sát: tình hình triển khai thực hiện Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp.

- Hình thức khảo sát: thông qua phiếu hỏi trả lời trực tuyến được đăng tải trên Trang thông tin Công tác Thống kê ngành Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/tintuc/Pages/tin-tuc-khac.aspx).

Mỗi tổ chức pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ/đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trả lời 01 phiếu, trong đó:

+ Tổ chức pháp chế thuộc Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trả lời Phiếu KS-01.PC

https://docs.google.com/forms/d/1cj17biIjFRBB6tBVXuO5iUXlnUIGSmo1S0GECj0sRns/edit

+ Đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trả lời Phiếu KS-02.BTP.

https://docs.google.com/forms/d/12fvdSYyRTW1donjoWeE2UzmxMafUu-KmAP17fyvL4WY/edit?usp=drive_web

- Đối tượng khảo sát: các tổ chức pháp chế thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Đề nghị Thủ trưởng các tổ chức pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quan tâm, tổ chức cho cơ quan, đơn vị nghiên cứu trả lời các phiếu hỏi để cuộc khảo sát đạt hiệu quả.

Thời gian hoàn thành khảo sát là 05/4/2022.

Mọi thông tin liên quan đến cuộc khảo sát xin liên hệ với Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739554-62739546./.