Tin tức khác

Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Quyết định số 2626/QĐ-BTP ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp

Nhiệm vụ xây dựng và triển khai Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp được đặt ra trong 02 kế hoạch của Bộ:
- Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng);
- Kế hoạch của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-BTP ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng).  
Triển khai nhiệm vụ trên, từ năm 2016 đến nay, Cục Công nghệ thông tin đã chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính xây dựng Phần mềm. Trải qua nhiều lần nâng cấp, mở rộng cho phù hợp với sự thay đổi của chế độ báo cáo thống kê theo các Thông tư về thống kê của Bộ, đến nay Phần mềm đã tương đối hoàn thiện, phù hợp với chế độ báo cáo thống kê hiện hành quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP; đã được đưa vào sử dụng chính thức từ kỳ báo cáo thống kê năm 2020.
Tuy nhiên, quá trình áp dụng Phần mềm nổi lên một số khó khăn, vướng mắc, không chỉ ở các tiện ích của Phần mềm mà còn ở quy trình vận hành, tổng hợp số liệu cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc cấp, mở tài khoản, quản lý, khai thác số liệu thống kê…
Để Phần mềm vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tổng hợp số liệu thống kê tư pháp trên phạm vi toàn quốc theo đúng chế độ báo cáo thống kê của Ngành thì việc xây dựng Quy chế Quản lý, sử dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp là cần thiết.
Bản chất của Quy chế này là để hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2019/TT-BTP. Chỉ những cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng Phần mềm để báo cáo thống kê mới là đối tượng áp dụng của Quy chế. Trường hợp chưa có điều kiện/khả năng áp dụng Phần mềm để báo cáo thì không thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này.