Bộ Tư pháp tích cực thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Tin tức

Bộ Tư pháp tích cực thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh (tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh) và Quyết định số 1319/QĐ-BTP ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, qua rà soát, Bộ Tư pháp tổng hợp có 94 điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp cần được cắt giảm và đơn giản hóa.

Cho tới nay, qua 3 năm thực hiện Quyết định số 1319/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì Bộ Tư pháp đã tiền hành rà soát các quy định liên quan tới điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ và đã cắt giảm, đơn giản hóa được 15 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
            Để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh kể trên, với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, Cục Bổ trợ tư pháp đã tham mưu cho Bộ Tư pháp trình Chính phủ 02/02 Nghị định thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp (đạt tỷ lệ 100%), bao gồm: (1) Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại để thực thi phương án cắt giảm các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực trọng tài thương mại; (2) Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại (Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ). Để tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp trong những năm tới, Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, rà soát trong quá trình xây dựng các văn bản luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình (ví dụ như: trong năm 2020 Bộ Tư pháp dự kiến tổng kết Luật công chứng và nghiên cứu sửa đổi Luật luật sự) đồng thời thường xuyên phối hợp với các đơn vị chủ trì thuộc Bộ nắm thông tin, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp.