Bộ Tư pháp tiếp tục duy trì vị trí nhóm 3 bộ dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ

Tin tức

Bộ Tư pháp tiếp tục duy trì vị trí nhóm 3 bộ dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ

Ngày 19/5/2020, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tham dự Hội nghị.

Theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tư pháp xếp hạng 03 trên tổng số 17 bộ thuộc diện đánh giá với Chỉ số cải cách hành chính tổng hợp là 90.12. Đây là năm thứ hai liên tiếp Bộ Tư pháp duy trì vị trí nhóm 3 bộ dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ. Trong đó, phân tích các chỉ số thành phần đánh giá kết quả cải cách hành chính theo từng lĩnh vực cho thấy Bộ Tư pháp đạt kết quả nổi bật ở các chỉ số là:
Đối với Chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Bộ Tư pháp đạt tối đa 100% số điểm. Kết quả nêu trên cho thấy nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc tập trung chỉ đạo, điều hành; tích cực tham mưu hoặc trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; có nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ; thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác ban hành kế hoạch cải cách hành chính và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã ban hành. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng có nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo đồng bộ giữa cải cách hành chính và các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, như tại Báo cáo công bố Chỉ số đánh giá Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ, là sáng kiến có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong những năm vừa qua.
Đối với Chỉ số thành phần về xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, đây là Chỉ số duy nhất trong 7 chỉ số thành phần có giá trị dưới 80% tuy nhiên Bộ Tư pháp đạt 88.47%. Kết quả này phản ánh nỗ lực của Bộ trong việc tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và nhất là đã chú trọng thực hiện công tác trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung phân cấp, ủy quyền cho địa phương tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực Tư pháp.
Đối với Chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính, Chỉ số này được đánh giá trên 06 tiêu chí: Kiểm soát quy định thủ tục hành chính; Công bố, công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ và Tác động của cải cách đến chất lượng quy định thủ tục hành chính. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Bộ Tư pháp trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cụ thể, Bộ Tư pháp đạt 92.23% đối với Chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính.
Đối với Chỉ số thành phần về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đây là một trong những trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chỉ số thành phần này Bộ Tư pháp đạt 92.56%, trong khi giá trị trung bình của Chiro số là 89.76%. Kết quả này cho thấy các nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Tư pháp đã từng bước được cải thiện để đáp ứng cho việc xây dựng và phát triển Bộ, ngành Tư pháp nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.
Đối với Chỉ số thành phần về cải cách tài chính công, Bộ Tư pháp đạt 93.85%, xếp thứ 03 trong tổng số 17 bộ thuộc diện đánh giá, là một trong 08 bộ đạt trên mức giá trị trung bình đối với Chỉ số thành phần này. Kết quả Chỉ số đã phản ánh nỗ lực của Bộ Tư pháp trong triển khai các biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm các cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
Trên cơ sở Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 được công bố, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục đạt kết quả tốt hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn nữa vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.