Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thành lập Tổ tham mưu xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực - Điểm sáng trong công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương

Tin tức

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thành lập Tổ tham mưu xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực - Điểm sáng trong công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương

Đăng ký hộ tịch, chứng thực là một trong những hoạt động có vai trò quan trọng, là cơ sở đảm bảo tính pháp lý trong các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Đánh giá được tính thiết thực trong việc triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực đối với công dân; đồng thời, tạo điều kiện cho công dân chủ động hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính và hạn chế tối đa các hành vi sai phạm của cán bộ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Nội vụ thành lập Tổ tham mưu xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đây là một trong những giải pháp góp phần quan trọng trong việc triển khai hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực mà ngành Tư pháp được giao tham mưu, quản lý tại địa phương trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, chứng thực nhằm đảm bảo việc giải quyết yêu cầu của người dân trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực trên địa bàn thành phố được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, đồng thời ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ tư pháp - hộ tịch đối với công dân khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực trên địa bàn thành phố.