Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Tin tức

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ngày 14/2/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban ngành; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Ngày 14/2/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban ngành; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương được chia làm 4 nhóm:
Nhóm 1: Chỉ số CCHC đạt từ 90% trở lên gồm: Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Cư Jút.
Nhóm 2: Chỉ số CCHC đạt từ 80% đến dưới 90% gồm: Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đắk R’lấp, UBND TP. Gia Nghĩa, UBND huyện Krông Nô, UBND huyện Đắk Mil, UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk Glong.
Nhóm 3: Chỉ số CCHC đạt từ 70% đến dưới 80% gồm: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế.
Nhóm 4: Chỉ số CCHC đạt từ 60% đến dưới 70%: UBND huyện Tuy Đức.
UBND tỉnh cũng yêu cầu căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC nhằm cải thiện Chỉ số CCHC năm 2020 có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra.