Sở Tư pháp Hà Giang - Đột phá trong cải cách hành chính

Tin tức

Sở Tư pháp Hà Giang - Đột phá trong cải cách hành chính

Năm 2019, đồng hành với tỉnh trong đột phá cải cách hành chính. Sở Tư pháp đã ban hành, triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính. Từ khi UBND tỉnh Hà Giang thực hiệnviệc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, đây là năm đầu tiên Sở Tư pháp đứng thứ hạng cao nhất, cụ thể theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang thì Sở Tư pháp đứng vị trí thứ 02 trên tổng số 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh, tăng 03 bậc so với năm 2018.

Để có được kết quả nêu trên là do sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tập thể lãnh đạo Sở; công chức, viên chức Sở Tư pháp đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, từ đó tích cực, chủ động, phát huy tinh thần tự giác, nêu cao ý thức trách nhiệm trong tham mưu để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ người dân, doanh nghiệp trên từng  lĩnh vực:
Trong góp phần cải cách thể chế: Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định 48 dự thảo văn bản QPPL; tham gia ý kiến vào hơn 220 dự thảo văn bản; thực hiện tự kiểm tra 23 văn bản do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 03 văn bản do UBND cấp huyện ban hành. Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa bàn 04 huyện (Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần, Hoàng Su phì). Chủ động phối hợp các sở, ngành có liên quan thường xuyên thực hiện rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan cho phù hợp với quy định của các văn bản QPPL mới ban hành. Thông qua hoạt động rà soát kịp thời phát hiện những văn bản không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Trong năm 2019, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 30/01/2019 về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND và UBND tỉnh năm 2018; Quyết định 550/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 của HĐND, UBND...
Trong cải cách TTHC: Sở đã rà soát các TTHC do trung ương công bố thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở và trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố danh mục TTHC (Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi của ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang). Tính đến ngày 15/12/2019, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp là 254 TTHC, trong đó: cấp tỉnh 181 TTHC, cấp huyện 26 TTHC, cấp xã 38 TTHC và 09 TTHC dùng chung.
Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công khai trên Trang dichvucong.hagiang.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và niêm yết tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã cử cấp Trưởng phòng thuộc diện quy hoạch Lãnh đạo Sở, có kinh nghiệm trực thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết TTHC.
Năm 2019, Sở không phát sinh phản ánh kiến nghị nào về TTHC; nhiều TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành; một số TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phòng Công chứng số 1 tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho công dân. Qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính
Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đều thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo thời gian giải quyết. Tổng số tiếp nhận 36.919 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 36.861 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết 35 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.
Về thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình số 41-CTr/TU ngày 25/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng Đề án kiện toàn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh theo hướng giải thể các Phòng, Chi nhánh thuộc Trung tâm cho phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi đảm bảo tinh gọn bộ máy trình UBND tỉnh ban hành. Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh đã ban bành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về việc kiện toàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang; hiện Sở đang xây dựng phương án chuyển đổi Phòng công chứng số 1 sang đơn vị tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.
Trong xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Sở thực hiện đúng các quy định về quản lý công chức, viên chức, việc bổ nhiệm cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy trình, việc khen thưởng, các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, lao động thuộc Sở được thực hiện kịp thời đúng quy định. Lề lối làm việc ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của công chức, viên chức luôn được nâng cao. Việc chấp hành kỷ luật lao động, quy chế làm việc được thực hiện nghiêm túc. Sở luôn tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.
Hoạt động cải cách tài chính công: Công tác quản lý tài chính ngân sách, tài sản của Sở được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở. Ngân sách cơ quan được chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo phục vụ kịp thời cho mọi hoạt động của Sở. Công chức, viên chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, bảo quản tài sản công.
Đối với hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử I-Office vào công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở và các cơ quan của tỉnh, các huyện, thành phố tạo thuận lợi trong việc trao đổi, xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. Trang thông tin điện tử của Sở ngày càng đa dạng, phong phú; các văn bản, hoạt động của ngành đều được cập nhật thường xuyên, kịp thời; việc sử dụng chữ ký số, thư điện tử công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin, xử lý công việc được duy trì thường xuyên.
Để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa kết quả cải cách hành chính đã đạt được ngay từ cuối năm 2019 trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-STP, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020 nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời căn cứ Chỉ số cải cách năm 2019, Sở khắc khục những điểm còn hạn chế góp phần hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.