Thái Bình: Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực

Tin tức

Thái Bình: Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực

Ngày 15/7/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2050/UBND-NC về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện TTHC thì các giấy tờ trong thành phần hồ sơ có thể là bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; Chỉ đạo cho công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; theo đó, khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện TTHC nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực; Chủ động rà soát các TTHC đang thực hiện tại địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, kịp thời phát hiện và khắc phục tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lạm dụng nêu trên;
Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 31/3/2015, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện xong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành hoặc những văn bản do các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác, phát hiện những quy định về TTHC trái với quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP báo cáo UBND tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền cho phù hợp. Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai các nội dung Công văn 2050/UBND-NC của UBND tỉnh tới UBND các xã, phường, thị trấn trong địa bàn quản lý.
Cũng theo nội dung Công văn trên, UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp có trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật với công tác kiểm soát TTHC, đảm bảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; Phối hợp Sở Nội vụ kiểm tra cách thức tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản trái với quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg và Văn bản chỉ đạo này tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tổng kết đánh giá tình hình triển khai, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh, Bộ Tư pháp trước ngày 30/4/2015./.