Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Tin tức

Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2014 trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 14/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và Kế hoạch số 533/KH-STP ngày 10/6/2014 của Sở Tư pháp về việc tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2014, ngày 26/6/2014, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng chí Văn Đình Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có 109 đại biểu đại diện Lãnh đạo và cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Hội nghị được triển khai 04 chuyên đề gồm: Tổng quan về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, hướng dẫn rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; Quy trình công bố công khai thủ tục hành chính đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật, niêm yết, công khai thủ tục hành chính và hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Quy trình phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và một số văn bản, nội dung có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính./.

Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành cũng như tại các địa phương để tìm giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thông qua Hội nghị, Lãnh đạo và cán bộ đầu mối của các cơ quan, đơn vị đã được nâng cao hơn về nhận thức đối với vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hiểu hơn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh./.