Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm trên địa bàn Khánh Hòa đạt được một số kết quả quan trọng và đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra

Tin tức

Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm trên địa bàn Khánh Hòa đạt được một số kết quả quan trọng và đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra

Hiện nay, việc cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng đang được tỉnh Khánh Hòa triển khai mạnh mẽ, đồng loạt, đồng thời được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc từ Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên đã tạo ra bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân khi thực hiện TTHC.

Nhìn chung, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm tương đối tốt, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:
Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND tỉnh đã dự thảo 03 VB QPPL có quy định về thủ tục hành chính. Về công bố, công khai, nhập liệu TTHC vào cơ sở dữ kiệu quốc gia: Đã ban hành 04 Quyết định công TTHC, trong đó 11 TTHC ban hành mới, 70 thủ tục sửa đổi, bổ sung, 28 thủ tục bãi bỏ.
Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: trong 6 tháng đầu năm 2014 đã có 462.522 tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: trong đó 461.635 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 887 hồ sơ giải quyết hồ sơ quá hạn. Tổng hồ sơ đang giải quyết: 39.329, trong đó 39.123 hồ sơ đến hạn, 206 hồ sơ quá hạn.
Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính : UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2014 trên địa bàn Khánh Hòa. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức, quán triệt, phổ biến các nội dung về kiểm soát TTHC, tổ chức đối thoại, giải đáp thắc mắc, khó khăn về TTHC trong các lĩnh vực khác nhau, tuyên truyền về địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Bên cạnh đó Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ Email tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình cũng như công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài... Về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị đã tiếp nhận 21 phản ánh kiến nghị. Tất cả các phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan, chức năng phối hợp giải quyết.
Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được; trong thời gian tới, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện công việc đã được phân công theo Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch trọng tâm năm 2014; Quyết định số 711/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2014; Quyết định số 272/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2014.