Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Bắc Ninh có những chuyển biến tích cực

Tin tức

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Bắc Ninh có những chuyển biến tích cực

Trong các ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2014, Đoàn Công tác, Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp làm Trưởng Đoàn đã tiến hành làm việc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND): Thị xã Từ Sơn, phường Đình Bảng, xã Tam Sơn. Tham gia kiểm tra cùng Đoàn còn có đại diện của Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.

 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã triển khai toàn diện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực như: kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành gồm: Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2014, Quyết định sửa đổi, bổ sung quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; công tác thống kê, công bố TTHC được thực hiện khá nghiêm túc (đã công bố lại 07 bộ TTHC của các sở, ngành); việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thực hiện đúng quy định.

 

Tại mỗi cơ quan, đơn vị đến làm việc, Đoàn đã lựa chọn ngẫu nhiên từ 05-10 bộ hồ sơ giải quyết TTHC để kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã đảm bảo tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng quy định, đúng thời hạn, hồ sơ lưu đầy đủ, có giấy biên nhận và hẹn trả kết quả rõ ràng. Tuy nhiên, việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu như một số hồ sơ lưu giữ các thành phần giấy tờ ngoài quy định, việc giải quyết TTHC đăng ký khai tử không thiết lập hồ sơ theo đúng quy định...Việc niêm yết công khai TTHC tại một số đơn vị cũng chưa đảm bảo yêu cầu, Bộ TTHC niêm yết chưa có tính cập nhật (Bộ TTHC được công bố từ năm 2009), niêm yết thiếu các bộ phận cấu thành thủ tục hoặc thiếu mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm sau từng TTHC; niêm yết và tuyên truyền về quy định liên quan tới tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính chưa đúng quy định theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

 

 Ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Đoàn công tác đã đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn đối với công tác kiểm soát TTHC để phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo các sở, ngành tuân thủ đúng quy định về tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với công tác giải quyết TTHC không đúng quy định; đồng thời nghị Sở Tư pháp khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trang bị những kiến thức cần thiết về công tác kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối nhằm gia tăng chất lượng công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo; tập trung chuẩn hóa các hoạt động niêm yết công khai TTHC, niêm yết thông tin về địa chỉ, nội dung tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo đúng quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp để cá nhân, tổ chức biết, thực hiện./.