Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đơn giản, thống nhất

11/04/2006
Hoạt động đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang dần đi vào nền nếp tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. TS Nguyễn Thúy Hiền - Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp đã cho biết về vấn đề này.