Công văn hướng dẫn các Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể ở TW thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006

27/03/2006
Ngày 22 tháng 3 năm 2006, Bộ Tư pháp có Công văn số 692/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 gửi tới Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể.

Theo đó, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 là: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2003 đến năm 2007; triển khai Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 (Chương trình 212); củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Nội dung Công văn