Những nội dung mới của Bộ Luật Dân sự 2005

03/01/2006
Bộ luật Dân sự 2005 (BLDS) được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2006. BLDS 2005 có sự sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết về những nội dung mới của BLDS 2005.