Công văn về việc lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

01/11/2005
Để thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 31/10/2005, Bộ Tư pháp có Công văn số 3217/ BTP-PBGDPL đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào nội dung công việc hàng năm trên cơ sở các quy định về mức chi cho từng hoạt động cụ thể tại Thông tư số 63/2005/TT - BTC lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.