Sáng nay, QH tiếp tục thông qua 4 luật

22/11/2006
Sáng nay (22-11), QH tiếp tục biểu quyết thông qua Luật quản lý thuế, Luật đê điều, Luật chuyển giao công nghệ và Luật cư trú. Chiều nay, QH sẽ thông qua luật cuối cùng: Luật công chứng.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý thuế cho thấy, về tên gọi, đa số ý kiến ĐB nhất trí với tên gọi của Luật là “Luật quản lý thuế”. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị tên gọi của Luật là: “Luật thuế”, “Luật về thuế”, “Luật thi hành thuế”, “Luật nộp và thu thuế”, “Luật quản lý thu thuế”, “Luật quản lý thu, nộp thuế”.

Về mục đích quản lý thuế, đa số ý kiến đề nghị, bỏ điều 1 “Mục đích quản lý thuế”, vì mục đích quản lý thuế đã được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ các quy định của dự thảo luật. Mặt khác, nội dung điều này không hàm chứa quy phạm pháp luật và theo thông lệ chung thì hầu hết các luật đã được QH thông qua không quy định nội dung này. Về nội dung quản lý thuế, có ý kiến đề nghị, cần bổ sung quy định về xoá nợ tiền thuế, tiền phạt. Lại có ý kiến khác đề nghị, bổ sung cụm từ “thủ tục” trước cụm từ “hoàn thuế”, “miễn thuế, giảm thuế” để tránh hiểu lầm rằng Luật này quy định về chính sách hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.

QH đã biểu quyết thông qua 7 điều cụ thể, trước khi thông qua toàn văn Luật quản lý thuế với 409/417 ĐB tán thành, đạt tỷ lệ 83,13%. Luật gồm 14 chương, 121 điều sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đê điều cho thấy, về phạm vi điều chỉnh, có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "kè bảo vệ bờ sông", "chống lũ, làm kè và chống sạt lở", "quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê" vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Về sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng (quy định tại khoản 3, điều 26), có ý kiến đề nghị không cho xây dựng tất cả các loại công trình ngoài bãi sông, nhưng cũng có ý kiến chỉ hạn chế việc cho phép xây dựng công trình ở bãi sông theo hướng không được xây dựng nhà ở.

Về việc xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông, có ý kiến cho rằng quy định tại điểm d, khoản 2 "trường hợp có phát sinh nhân khẩu từ các hộ hiện có và có nhu cầu tách hộ thì được xây dựng nhà ở mới" là không chặt chẽ, không phù hợp với thực tế. Việc tách hộ và xây dựng nhà ở mới khi có nhu cầu tách hộ không thuộc phạm vi đièu chỉnh của Luật đê điều.

QH đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật đê điều với 406/412 ĐB tán thành, đạt tỷ lệ 82,52%. Luật gồm 8 chương, 48 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2007.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật chuyển giao công nghệ cho thấy, về phạm vi điều chỉnh, có ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung trường hợp người VN định cư ở nước ngoài chuyển giao công nghệ của VN cho 1 đối tượng khác ở nước ngoài vào phạm vi điều chỉnh của Luật; cân nhắc để phạm vi điều chỉnh của Luật không chồng chéo với phạm vi điều chỉnh của Luật khoa học và công nghệ.

Về Quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ quốc gia (điều 44 cũ - điều 39 mới), hầu hết ý kiến các ĐB QH đều đồng ý với với việc cần thiết phải có quỹ này để hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ. Các ĐB cũng đã biểu quyết thông qua toàn văn Luật với đa số ý kiến tán thành. Luật gồm 7 chương và 61 điều, bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2007.

Cuối phiên làm việc sáng nay, QH cũng đã biểu quyết thông qua Luật cư trú.

(Theo Hà nội mới)